On this Feast Day of St. Francis of Assisi, I call your attention to an issue that has been a growing concern for the Church for decades and which Pope Francis has more recently highlighted, calling us to both reflection and action. This past June we marked the fourth anniversary of Pope Francis’ encyclical, Laudato Si’, in which he invited all persons to care for “our common home,” the planet God created for humanity to inhabit. Pope Francis expressed the need for an “ecological conversion” — that living our vocation to be protectors of God’s handiwork is essential to a life of virtue, to a Christian life (LS 217). All Christian communities have an important role to play in ecological education (LS 214).

On this occasion, I make an appeal to you: that each parish have a “Green Committee.” I have been glad to learn that some of our parishes already have such committees, and have done good work. I encourage additional pastors and parish councils to consider this request. A Parish Green Committee can help in at least three tasks: firstly, to help raise awareness of the needs of stewardship of creation; secondly, to help the parish community to live more responsibly toward the home God created for us and for future generations to inhabit. At the diocesan level, I have met with a dedicated committee that calls itself, “Stewards of Our Common Home.” I encourage our parishes to invite this group of experts in various fields and committed Christians to your parishes to share ideas in caring for God’s creation and our common home. Our new Diocesan Director of our Office of Life, Justice and Peace, Marcus Cabrera, has been meeting with the Stewards of Our Common Home and will be your liaison with this committee. I have asked Marcus to make a variety of resources available on our website; you may also contact him directly. Thirdly, I recommend a sustained advocacy for policy that helps to sustain the home God has given us to care for and inhabit.

St. Francis, pray for us, that we may be responsible stewards of the gifts God has entrusted to us.

Español

Comunicado de Nuestro Obispo Oscar Cantú y la Diócesis de San José sobre Laudato Si’

En este día festivo de San Francisco de Asís, me gustaría enfocar su atención sobre un tema que ha sido una preocupación creciente para la Iglesia durante décadas y que el Papa Francisco ha destacado más recientemente, llamándonos a la reflexión y a la acción. El pasado mes de junio, celebramos el cuarto aniversario de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’, en la cual invitó a todas las personas a cuidar de “nuestro hogar común”, el planeta que Dios creó para que habitara la humanidad. El Papa Francisco expresó la necesidad de una “conversión ecológica” — que vivir nuestra vocación de ser protectores de la obra de Dios es esencial para una vida de virtud, para una vida cristiana (LS 217). Todas las comunidades cristianas tienen un papel importante que desempeñar en la educación ecológica (LS 214).

En esta ocasión, les hago un llamado: que cada parroquia tenga un “Comité Verde.” Me alegra saber que algunas de nuestras parroquias ya tienen tales comités y han hecho un buen trabajo. Animo a párrocos y consejos parroquiales a considerar esta solicitud. Un Comité Parroquial Verde puede ayudar al menos en tres tareas: En primer lugar, para ayudar a crear conciencia sobre las necesidades del cuidado de la creación; segundo, para ayudar a la comunidad parroquial a vivir de manera más responsable en el hogar que Dios creó para nosotros y para las futuras generaciones. A nivel diocesano, me he reunido con un comité que se llama “Administradores de Nuestro Hogar Común.” Animo a nuestras parroquias y cristianos comprometidos a invitar a este grupo de expertos en diversos campos a sus parroquias para compartir ideas sobre el cuidado de la creación de Dios y nuestro hogar común. La Oficina de Vida, Justicia y Paz se ha reunido con los Administradores de Nuestro Hogar Común y esta oficina será el contacto con este comité. En tercer lugar, recomiendo consolidar una abogacía de políticas que ayuden a mantener el hogar que Dios nos ha dado para habitar y cuidar.

San Francisco, ruega por nosotros para que seamos administradores responsables de los dones que Dios nos ha confiado.

Tiếng Việt

TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC OSCAR CANTÚ VÀ GIÁO PHẬN SAN JOSE VỀ THÔNG ĐIỆP LAUDATO SÍ

Nhân dịp mừng lễ kính nhớ Thánh Phanxicô thành Assisi, tôi kêu gọi anh chị em để ý đến vấn đề mà Giáo Hội quan tâm trong nhiều thập niên qua và cũng là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây nhấn mạnh, mời gọi chúng ta vừa suy tư vừa hành động. Tháng Sáu vừa rồi chúng ta đã kỷ niệm bốn năm thông điệp Laudato Sí của Đức Thánh Cha Phanxicô, qua đó ngài mời gọi mọi người chăm lo cho “ngôi nhà chung của chúng ta,” là hành tinh mà Thiên Chúa tạo dựng cho con người cư trú. Đức Thánh Cha bày tỏ rằng cần có “sự hoán cải liên hệ đến sinh thái” – coi việc sống ơn gọi gìn giữ cõi tạo thành của Thiên Chúa là cốt yếu cho đời sống nhân đức, đời sống Kitô hữu (LS 217). Tất cả mọi cộng đoàn Kitô hữu đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục về sinh thái, môi trường (LS 214).

Nhân dịp này, tôi yêu cầu anh chị em: mỗi giáo xứ hãy thiết lập một “Ủy ban Môi trường Xanh.” Tôi rất vui khi được biết một số giáo xứ trong giáo phận đã có những uỷ ban như vậy rồi, và họ đang làm được những điều tốt đẹp. Tôi khuyến khích các linh mục chánh xứ khác và các hội đồng giáo xứ suy nghĩ về yêu cầu này. Một Uỷ ban Môi trường Xanh của giáo xứ có thể làm ít nhất là ba việc này: Thứ nhất, giúp ý thức về việc chăm lo cho thiên nhiên; thứ hai, giúp cộng đoàn giáo xứ sống cho có trách nhiệm hơn đối với ngôi nhà mà Thiên Chúa tạo dựng cho chúng ta và con cháu cư ngụ. Ở cấp giáo phận, tôi đã họp với một uỷ ban rất tận tâm, được gọi là “Những người chăm lo cho Nhà chung của Chúng ta.” Tôi khuyến khích các giáo xứ mời uỷ ban này, với những người chuyên môn trên nhiều lãnh vực và cũng là những Kitô hữu nhiệt thành, đến chia sẻ những ý kiến góp phần chăm lo cho cõi tạo thành và ngôi nhà chung của chúng ta. Văn phòng Giáo phận đặc trách Sự sống, Công lý và Hoà bình đã làm việc với Uỷ ban “Những người chăm lo cho Nhà chung của Chúng ta,” và văn phòng sẽ giúp liên lạc với uỷ ban này. Thứ ba, tôi đề nghị có sự vận động bền bỉ để cổ võ những chính sách giúp duy trì ngôi nhà mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta chăm nom và cư trú.

Xin Thánh Phanxicô cầu cùng Chúa để chúng ta trở nên những quản lý đầy trách nhiệm đối với những món quà mà Thiên Chúa tặng ban.