Consentimiento de Padres de Familia para Reuniones Virtuales y Pólizas

GIÁO PHẬN SAN JOSE GIẤY ƯNG THUẬN VÀ CHO PHÉP DÙNG “VIRTUAL MEDIA” DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Volunteer Activity Waiver Form

Youth Volunteer Requirements