Download Bishop’s combined Letters in English, Spanish|, Vietnamese  (pdf)

 

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Forty years ago, Pope John Paul II established the Diocese of San Jose. Our 40th Anniversary Jubilee celebrates our history and calls us all to carry out the Church’s Mission with renewed faith, hope, and charity. Your generous support to the Annual Diocesan Appeal helped us continue in ministry even as we sheltered in place, and our parishes began to Livestream Masses. As the situation started to improve, our ministries adapted. Our parishes are now offering in-person Masses indoors. The celebration of the sacraments of Baptism, First Communion, Confirmation, and Marriage have resumed. Faith formation classes, bible study, and High School Youth groups are now using video conferencing to meet. God has been with us and guiding us at every step.

Thank you for being a beacon of Hope in our Diocese with your prayers and financial support. Your generosity allows our Diocese of San Jose to continue the Pastoral Vision and Mission of the Church. “Journeying Together In Hope” as One Mystic Save & Exit Body of Christ, together; let’s shine the light of Christ to every corner of Santa Clara Valley.

Yours in Christ,

Bishop Oscar Cantu Signature
Oscar Cantú
Bishop of San José
Spanish

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

El tema de Nuestro Llamado Anual Diocesano de 2020 es: ‘Encontrando a Cristo, Fe en acción’. Uno de los temas constantes del Papa Francisco en sus múltiples prédicas y exhortaciones es su llamado a convertirnos en ‘discípulos misioneros’. Ese término tiene dos elementos distintos, que al mismo tiempo se complementan el uno al otro: El seguir a Cristo como sus discípulos y ser enviados a dar testimonio del amor, la verdad y la belleza de Dios. Así, también, nuestro tema 2020 contiene estos dos elementos importantes: Encontrando a Cristo y Poner nuestra Fe en Acción.

Podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer esto? Las tres acciones que nos ayudan a lograr estos objetivos de encontrar a Cristo y poner nuestra fe en acción son: Conocerlo, Amarlo, y Servirlo.  Por medio de la asistencia del ADA, la Diócesis nos ayuda a “Conocer a Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo” a través de la Oficina de Catequesis y Formación en la Fe; la Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad; la Oficina para Jóvenes y Jóvenes Adultos; el Instituto de Liderazgo Ministerial; la Oficina de Liturgia, Oración y Sacramentos; la Oficina de Vocaciones; y la Oficina de Vida, Justicia y Paz, entre otros. ¡Por lo tanto, el tema 2020 del ADA incluye un plan de trabajo completo para encontrar a Cristo y poner nuestra fe en acción!

Los invito a ser parte del esfuerzo y poder ayudar a otras personas de la Diócesis de San José a encontrarse con Cristo y a poner su fe en acción participando en el ADA 2020. Tengan la seguridad de que ustedes están en mis oraciones diarias. ¡Que todos podamos edificarnos mutuamente en oración y buenas obras!

En Cristo,

Bishop Oscar Cantu Signature
Oscar Cantú
Obispo de San José
Vietnamese

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

Chủ đề năm 2020 cho chương trình Giáo phận Quyên góp Hàng năm (ADA)  là, “Gặp Gỡ Chúa Kitô – Đức Tin trong Hành Động.” Một trong những chủ đề mà Đức Giáo hoàng Phanxicô liên tục nói đến trong các bài giảng và huấn dụ của Ngài là ơn gọi của chúng ta để trở thành những “môn đệ thừa sai.” Tên gọi này có hai yếu tố khác biệt nhưng bổ túc cho nhau: đi theo Chúa Kitô làm môn đệ của Người, và được sai đi làm chứng cho tình yêu, sự thật và sự tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Cũng vậy, chủ đề năm 2020 của chúng ta có mang hai yếu tố quan trọng này: gặp gỡ Chúa Kitô và đặt niềm tin vào hành động.

Có thể chúng ta thắc mắc, làm thế nào để thực hiện chủ đề này? Một truyền thống bộ ba giúp chúng ta đạt được mục tiêu gặp gỡ Chúa Kitô và đem niềm tin vào hành động: Biết Ngài, Yêu mến Ngài, Phục vụ Ngài. Nhờ chương trình ADA, giáo phận giúp chúng ta ‘Biết Chúa Kitô, yêu mến Ngài và Phục vụ Ngài’, qua Văn phòng Giáo lý và Hình thành Đức tin; Văn phòng Đời sống Gia đình & Tâm linh; Văn phòng Giới trẻ và Thanh thiếu niên; Học viện Mục vụ Giáo dân; Văn phòng Phụng vụ, Cầu nguyện và Bí tích; Văn phòng Ơn Gọi; và Văn phòng Sự sống, Công lý và Hòa bình, cùng những phần bộ khác. Bởi thế, trong chủ đề ADA năm 2020, chúng ta thấy có toàn bộ kế hoạch làm việc để gặp gỡ Chúa Kitô và đem niềm tin vào hành động!

Tôi mời gọi anh chị em góp phần giúp đỡ những người khác trong Giáo Phận San Jose gặp gỡ Chúa Kitô và đặt niềm tin vào hành động, qua việc tham gia đóng góp ADA 2020. Xin hãy biết rằng tôi nhớ đến quý ông bà anh chị em trong lời kinh nguyện hàng ngày. Chúng ta hãy cùng nâng đỡ nhau trong lời nguyện và việc lành!

Thân mến trong Chúa Kitô,

Bishop Oscar Cantu Signature