Please click a language: English | Spanish | Vietnamese

 

Dear Brothers and Sisters,

Each year at this time, the parishes of the Diocese of San Jose join together in supporting the Annual Diocesan Appeal. The generosity of our parishioners makes it possible for us, through collaboration with the priests, religious and lay ministers of our Diocese, to broaden and deepen our ministry of service as members of Christ and His Church.

The Diocese of San Jose is remarkably diverse, comprised of people from many cultural and ethnic backgrounds. Each of our parish communities is
unique in its welcome of appreciation of our rich diversity.

Hand In Hand In Ministry” is the theme for our 2019 Annual Diocesan Appeal. This reminds us that, as Catholics, each of us has received the invitation to join as members of one community of faith for the works of justice, mercy, outreach and formation in our Parishes, our Diocese and the global Church.

When we come together – Hand In Hand In Ministry – we realize that we have been blessed with many gifts, and we find strength and beauty in our diversity. We celebrate our faith joyfully and ask that you consider making a gift that will help to continue these important ministries.

Your gift to the Annual Appeal provides support for key programs in and for our parishes – programs such as Faith Formation for Children and Adults, Youth and Young Adult Ministry, Marriage Preparation, Hispanic Apostolate, Liturgical and Music Minister Formation, and Tuition Assistance for our Catholic Schools. The ADA also funds the formation and ongoing education for priests, deacons and seminarians.

Thank you in advance for your prayerful consideration of this year’s Appeal. We pledge to remember you, your families and loved ones in our daily prayers.

With every best wish and kind regard, we remain,

 

Sincerely yours,
Bishop McGrath Signature -png Bishop Oscar Cantu Signature
Patrick J. McGrath
Bishop of San Jose
Oscar Cantú
Bishop of San Jose


Spanish

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año en esta época, las parroquias de la Diócesis de San José se unen para apoyar al Llamado Anual Diocesano (ADA). La generosidad de nuestros feligreses nos permite, a través de la colaboración con los sacerdotes, religiosos y ministros laicos de nuestra Diócesis, ampliar y profundizar nuestro ministerio de servicio como miembros de Cristo y su Iglesia.

La Diócesis de San José es muy diversa, compuesta por personas de muchos orígenes culturales y étnicos. Cada una de nuestras comunidades parroquiales es única en su forma de dar bienvenida y apreciación de nuestra rica diversidad.

Unidos de la Mano en el Ministerio” es el tema de nuestro Llamado Anual Diocesano 2019. Esto nos recuerda que, como católicos, cada uno de nosotros hemes recibido la invitación de unirnos como miembros de una comunidad de fe para las obras de justicia, misericordia, divulgación y formación en nuestras parroquias, nuestra diócesis y en la Iglesia mundial.

Cuando nos reunimos, Unidos de la Mano en el Ministerio, nos damos cuenta de que hemos sido bendecidos con muchos dones, y encontramos fuerza y belleza en nuestra diversidad. Celebramos nuestra fe con alegría. Les pedimos que consideren hacer un regalo que ayude a continuar estos importantes ministerios.

Su donación a la Campaña Anual brinda apoyo para programas clave en y para nuestras parroquias – programas como Formación de Fe para Niños y Adultos, Ministerio para Jóvenes y Jóvenes Adultos, Preparación para el Matrimonio, Apostolado Hispano, Formación de Ministros de Liturgia y Música y Asistencia con la Colegiatura para nuestros Escuelas Católicas. El ADA también cubre el costo de la formación y educación continua de sacerdotes, diáconos y seminaristas.

Gracias de antemano por su consideración en oración a la Campaña de este año. Nos comprometemos a recordarlo a usted, a su familia y seres queridos en nuestras oraciones diarias.

Con todos los mejores deseos permanecemos,

 

Sinceramente,
Bishop McGrath Signature -png Bishop Oscar Cantu Signature
Patrick J. McGrath
Obispo de San José
Oscar Cantú
Coadjutor Obispo de San José


Vietnamese

Anh Chị Em thân mến,

Mỗi năm vào thời điểm này, các giáo xứ trong Giáo phận San Jose cùng nhau tham gia ủng hộ chương trình Giáo Phận Quyên Góp Hàng Năm. Sự quảng đại của cộng đoàn giáo dân, qua sự hợp tác với các linh mục, tu sĩ và thừa tác viên trong Giáo phận, giúp chúng ta phát triển sâu rộng lãnh vực phục vụ của chúng ta, là những tín hữu của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài.

Giáo phận San Jose chúng ta thật đa dạng, quy tụ bao người từ nhiều nền văn hóa và nguồn gốc dân tộc khác nhau. Mỗi cộng đồng giáo xứ đều thật đặc biệt độc đáo trong việc đón nhận và tri ân sự đa dạng rất phong phú của giáo phận chúng ta.

Tay trong Tay Phục Vụ” là chủ đề chương trình Giáo Phận Quyên Góp Hàng Năm năm 2019 của chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, là người Công giáo, mỗi người chúng ta được mời gọi tham gia với tư cách là thành viên của một cộng đồng đức tin để thực hiện các công trình công lý, thương xót, tiếp xúc và đào tạo trong Giáo Xứ, Giáo Phận và Giáo Hội toàn cầu.

Khi chúng ta đến với nhau – Tay trong Tay Phục Vụ – chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã được ban tặng nhiều hồng ân, và chúng ta tìm thấy sức mạnh và vẻ đẹp trong đa dạng. Chúng ta hân hoan tôn vinh niềm tin của chúng ta, và xin quý vị suy xét về một món quà sẽ giúp tiếp tục những công việc mục vụ quan trọng này.

Món quà của quý vị trong Quyên Góp Hàng Năm cung cấp tài chánh hỗ trợ các chương trình quan trọng trong và cho các giáo xứ của chúng ta – các chương trình như Đào luyện Đức tin cho Trẻ em và Người lớn, Mục vụ cho Thanh thiếu niên và Giới trẻ, Chuẩn bị Hôn nhân, Mục vụ Dân nói tiếng Tây Ban Nha, Đào luyện Thừa tác viên Phụng Vụ và Thánh Nhạc, và Trợ cấp Học phí Trường Công giáo. Chương trình ADA cũng tài trợ cho việc đào tạo và tu học liên tục của các linh mục, phó tế và chủng sinh.

Cảm ơn quý vị vui lòng suy xét trong cầu nguyện về đề nghị quyên góp năm nay. Chúng tôi luôn nhớ đến quý vị, gia đình và người thân trong lời kinh nguyện hàng ngày.

Xin gởi đến quý ông bà anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất, với lòng ưu ái chân thành.

 

Trân trọng kính chào,

Bishop McGrath Signature -png Bishop Oscar Cantu Signature
Patrick J. McGrath
Bishop of San Jose
Oscar Cantú
Coadjutor Bishop of San Jose