A Message from the Bishop

Please click a language: English | Spanish | Vietnamese

ADA2016-BishopMcGrath

Each year, I write to enlist your support of our Annual Diocesan Appeal.  Your generosity makes possible many of the pastoral projects that serve our growing community here in Santa Clara County and beyond.

The theme we have chosen Sharing the Joy of the Gospel ~ Together in Christ, is both a challenge and a consolation.  Indeed, the Gospel – “Good News” – is the cause of our joy and our hope; ours is a faith rooted in the goodness of God, poured out in our world and in our lives.  We share this joy as we reach out to others, especially those on the peripheries of life: the hungry and homeless, the stranger and newcomer, and those who have not yet heard the Good News of the Lord Jesus.

During this past year, we have inaugurated a new Department for Evangelization, which comprises the work that had been done by the Office for Pastoral Services.  Through the unifying lenses of Word, Worship and Witness, the thrust of the Department is in encounter and accompaniment of the people entrusted to our care and to spreading the Good News, sharing the joy of the Gospel with all.

Your continued support will further the work of our Offices of Youth and Young Adults, Faith Formation, Multi-Cultural Ministries and so many more, while furthering the efforts of our Office for Vocations in recruiting and preparing men to serve our local Church as priests for many decades to come.

As I thank you for your generosity in these past years, I join with you in looking toward a future that is even brighter as we share the joy of knowing the Lord Jesus and His Gospel and walking together with Him.

Please know that you and your family remain in my daily Mass and prayers.

With every best wish and kind regard, I remain,

Sincerely yours,
BishopWeb2
Patrick J. McGrath
Bishop of San Jose


ADA2016-BishopMcGrath

Cada año, les escribo para pedir su apoyo a nuestro Llamado Anual Diocesano.  Su generosidad hace posible muchos de los proyectos pastorales que sirven a nuestra creciente comunidad aquí en el Condado De Santa Clara y más allá.

El tema que hemos escogido, “Compartiendo el Gozo del Evangelio ~ Juntos en Cristo”, es ambos, un desafío y un consuelo. En efecto, El Evangelio – “La Buena Nueva” – es la causa de nuestro gozo y nuestra esperanza; la nuestra, es una fe arraigada en la bondad de Dios, derramada en nuestro mundo y en nuestras vidas.  Compartimos este gozo cuando llegamos a otros, especialmente a aquellos en la periferia de sus vidas: al hambriento, los sin hogar, al extranjero, al recién llegado, y aquellos que nunca han oído la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesús.

Durante este pasado ao, hemos inaugurado un nuevo Departamento de Evangelización, el cuál comprende lo que ha venido haciendo la Oficina de Servicios Pastorales. A través de unificar los lentes de, Palabra, Culto y Testimonio, el avance del departamento es un encuentro y acompañamiento de la gente confiada a nuestro cuidado y de la expansión de la Buena Nueva, compartiendo el gozo del Evangelio con todos.

Su continuo apoyo promoverá el trabajo de nuestras oficinas de Jóvenes y Jóvenes Adultos, de Formación de la Fe, del Misterio Multicultural y muchas más, al mismo tiempo que nuestra Oficina de Vocaciones está haciendo esfuerzos para reclutar y preparar hombres, para servir a nuestras iglesias locales como sacerdotes, para las muchas décadas por venir.

Así como agradezco su generosidad de los pasados años, me uno a ustedes buscando un futuro que sea más brillante, compartiendo la dicha de saber que el Señor Jesús y su Evangelio, y que caminamos junto con El.

Por favor sepan que ustedes y sus familias permanecen en mis misas diarias y oraciones.

Con  mis mejores deseos y un cordial saludo, quedo de ustedes,

Sinceramente,
BishopWeb2
Patrick J. McGrath
Obispo de San José


ADA2016-BishopMcGrath

Mỗi năm, tôi viết thư kêu gọi sự ủng hộ của quý vị cho chương trình Quyên Góp Hằng Năm ADA của giáo phận. Sự quảng đại của quý vị giúp thực hiện nhiều dự án mục vụ, phục vụ cho cộng đồng đang phát triển của chúng ta tại Quận Hạt Santa Clara và xa hơn nữa.

Chủ đề đưọc chọn năm nay, Chia Sẻ Niềm Vui Tin Mừng ~ Đồng Hành trong Đức Kitô, vừa là một thách đố vừa là niềm an ủi. Thật vậy, Phúc Âm – “Tin Mừng” – là niềm vui và niềm hy vọng của chúng ta; đức tin của chúng ta là một đức tin bắt nguồn từ sự tốt lành của Thiên Chúa, đổ ra trong thế giới và trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chia sẻ niềm vui này khi chúng ta đến với tha nhân, đặc biệt với những người bên lề cuộc sống: người đói khổ và người vô gia cư, người khách lạ và người mới đến, và những người chưa được nghe Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô.

Trong năm vừa qua, giáo phận chúng ta đã thành lập một phân bộ mới, là ban Phúc Âm Hóa, trong đó bao gồm cả các công việc trước đây được thực hiện bởi Văn Phòng Dịch Vụ Mục Vụ. Qua lăng kính hợp nhất ba yếu tố Lời Chúa, Thờ Phượng và Chứng Tá, ban Phúc Âm Hóa nhằm đẩy mạnh việc gặp gỡ và đồng hành với những người được ủy thác để chúng ta chăm sóc và để truyền bá Tin Mừng, chia sẻ niềm vui Phúc Âm với tất cả mọi người.

Sự hỗ trợ liên tục của quý vị làm tăng triển công việc của các văn phòng mục vụ Giới Trẻ và Thanh Thiếu Niên, Giáo Lý và Đào Luyện Đức Tin, mục vụ Đa Văn Hóa và nhiều mục vụ khác nữa, đồng thời cũng trợ giúp những nỗ lực của Văn Phòng Ơn Gọi trong việc tuyển dụng và đào tạo những người phục vụ Giáo Hội địa phương của chúng ta trong vai trò linh mục cho nhiều thập kỷ tới.

Tôi cảm ơn anh chị em vì lòng quảng đại của quý vị trong những năm vừa qua, và tôi xin cùng với anh chị em nhìn về một tương lai càng tươi sáng hơn khi chúng ta chia sẻ niềm vui nhận biết Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa, và cùng đồng hành với Ngài.

Xin hãy biết rằng tôi luôn nhớ đến ông bà anh chị em và quý gia quyến trong Thánh Lễ và kinh nguyện hàng ngày của tôi.

Tôi gởi đến quý ông bà anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất, với lòng ưu ái chân thành.

 

Trân tr?ng,
BishopWeb2
Patrick J. McGrath
Giám M?c Giáo Ph?n San Jose