Download Bishop’s combined Letters in English, Spanish|, Vietnamese  (pdf)

 

Dear Brothers and Sisters in Christ,

I would like to thank you for your continued prayers, support, and perseverance as we faced many challenges in the past year. This year, as we gather as a community around the Lord’s Table, I invite you to contemplate the real presence of Christ in the Eucharist. The Eucharist joins us to Christ’s sacrifi ce and provides us with infinite blessings.

With Jesus’ suffering, death, and resurrection, suffering became sacrifi cial and can be deeply meaningful when we open our hearts wide to Christ and offer our hearts and lives to the Lord with faith, hope, and love. Having shared in Christ’s sacrifi ce, we are called to bear fruit and are sent forth as missionary disciples, knowing that the Lord has loved us first (cf. 1 Jn: 4:19).

In his apostolic exhortation Evangelii Gaudium (“The Joy of the Gospel”), Pope Francis reminds us that the Church “is a community of communities, a sanctuary where the thirsty come to drink amid their journey, and a center of constant missionary outreach” (No. 28).

As we continue to journey together in hope while “Growing Together in Faith,” I invite you to support the mission of the Diocese. Your generosity allows our clergy, religious and lay ministers to serve this and future generations of our diverse community, shining the light of Christ throughout the Santa Clara Valley.

Yours in Christ,

Bishop Oscar Cantu Signature
Oscar Cantú
Bishop of San José
Spanish

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Me gustaría agradecerles por sus constantes oraciones, apoyo y perseverancia mientras enfrentamos muchos desafíos en el año pasado. Este año, mientras nos reunimos como comunidad alrededor de la Mesa del Señor, los invito a contemplar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía nos une al sacrifi cio de Cristo y nos proporciona infi nitas bendiciones.

Con el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, el sufrimiento se convirtió en un sacrifi cio y puede ser profundamente importante cuando abrimos nuestros corazones de par en par a Cristo y ofrecemos nuestros corazones y vivimos para el Señor con fe, esperanza y amor. Habiendo compartido en el sacrifi cio de Cristo, estamos llamados a dar fruto y somos enviados como discípulos misioneros, sabiendo que el Señor nos amó antes (cf. 1 Juan 4, 19).

En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (“En la Alegría del Evangelio”), el Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia “es una comunidad de comunidades, un santuario donde los sedientos vienen a beber en medio de su viaje, y un centro de constante alcance misionero” (núm. 28).

Mientras continuamos caminando juntos con esperanza, mientras estamos “Creciendo Juntos con Fe”, los invito a apoyar la misión de nuestra Diócesis. Su generosidad permite a los clérigos, religiosos y ministros laicos servir a esta y a las futuras generaciones de nuestra diversa comunidad, iluminando la Luz de Cristo en todo el Valle de Santa Clara.

En Cristo,

Bishop Oscar Cantu Signature
Oscar Cantú
Obispo de San José
Vietnamese

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

Tôi xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã liên tục cầu nguyện và kiên trì ủng hộ giáo phận khi chúng ta đối mặt với nhiều thử thách trong năm qua. Năm nay, khi chúng ta tụ họp như một cộng đồng quanh Bàn thờ Chúa, tôi xin mời gọi quý vị chiêm ngưỡng sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tí ch Thánh Thể. Bí tí ch Thánh Thể kết hợp chúng ta với hy tế của Chúa Kitô và ban cho chúng ta ơn phúc vô ngần. 

Qua sự khổ nạn, chết và phục sinh của Chúa Giêsu, đau khổ đã trở thành hy sinh và có ý nghĩa sâu sắc khi chúng ta mở rộng lòng đón nhận Chúa Kitô và dâng con ti m cùng cuộc sống của mình cho Chúa với niềm ti n, cậy, mến. Khi thông phần vào sự hy sinh của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi sinh hoa kết trái và được sai đi làm môn đệ thừa sai sứ mệnh, với ý thức rằng Chúa đã yêu thương chúng ta trước (xem 1 Ga: 4:19).

Trong tông huấn Evangelii Gaudium (“Niềm Vui Tin Mừng”), Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội “là một cộng đoàn của các cộng đoàn, một thánh điện để những người khát nước đến uống dọc đường, và một trung tâm thường xuyên vươn ra truyền giáo” (Số 28).

Khi chúng ta ti ếp tục đồng hành cùng nhau trong hy vọng và “Cùng Tăng Trưởng trong Đức Tin”, tôi mời gọi quý vị ủng hộ cho sứ mệnh của Giáo phận. Sự quảng đại của quý vị hỗ trợ cho các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân để phục vụ thế hệ này và các thế hệ tương lai trong cộng đồng đa dạng của chúng ta, chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô trên khắp Thung lũng Santa Clara này.

Thân mến trong Chúa Kitô,

Bishop Oscar Cantu Signature