A Message from the Bishop

Please click a language: English | Spanish | Vietnamese

ADA2016-BishopMcGrath

The Theme for the 2017 Annual Diocesan Appeal is: “Proclaiming God’s Love, Together in Christ.”  As stewards of the gifts God has given us, we proclaim in one voice, “God is love” (1 John 4:8).  Indeed, the reason Jesus came to live among us is that very same love. Through the power of the Holy Spirit, we continue to walk in God’s love, doing so most clearly as we participate in the work of the Church in caring for one another.

Each year, I write to enlist your support of the Annual Diocesan Appeal. Engaging our diocesan family in a common mission, I invite you, as households and individuals, to continue to share generously the material gifts that you have received from the Lord’s goodness. Your generosity makes it possible for me, through collaboration with the priests, religious and lay ministers of our Diocese, to broaden and deepen our ministry. Our efforts in the New Evangelization propel us to invite, welcome and increase the joy of those who respond to the Lord’s call to be faithful members of our parish communities. For every one of us who celebrates Sunday Mass, there are still many who do not.

Your ADA gift enables us in our Evangelization work and outreach, particularly in the areas of Youth and Young Adult Ministry, Catechesis and Faith Formation, the Hispanic Apostolate, Social Justice Ministry, the Institute for Leadership in Ministry, the Formation and Training of Seminarians and Deacon Candidates, who are our future priests and deacons, and the Ongoing Formation of those already ordained. Only your gift, combined with the gifts of others throughout our Diocese, can make all of this possible. I am relying on you!

I thank you, in advance, for your prayerful consideration of this year’s Appeal and I pledge to you, your families and loved ones remembrance in my daily prayers.

With every best wish and kind regard, I remain,

Sincerely yours,
BishopWeb2
Patrick J. McGrath
Bishop of San Jose


ADA2016-BishopMcGrath

El lema para el 2017 del Llamado anual Diocesano es: “Proclamando el Amor de Dios, Juntos en Cristo” Como administradores de los dones que Dios y proclamando a una sola voz, “Que el amor viene de Dios”. (1 Juan 4: 8). De hecho, la razón por la que Jesús vino a vivir entre nosotros es ese mismo amor. A través del poder del Espíritu Santo, seguimos caminando en el amor de Dios, haciéndolo aun más claro al participar en la labor de la Iglesia con el cuidado de los unos a los otros.

Cada año, les escribo para contar con su apoyo al Llamado Anual Diocesano. Atrayendo a nuestra familia diocesana en una misión común, los invito, como las familias e individuos, para seguir compartiendo generosamente los regalos materiales que han recibido de la bondad del Señor. Su generosidad hace que sea posible para mí, a través de la colaboración con los sacerdotes, religiosos y ministros laicos de nuestra Diócesis, para ampliar y profundizar nuestro ministerio. Nuestros esfuerzos en la Nueva Evangelización nos impulsan a invitar, dar la bienvenida y aumentar la alegría de los que responden al llamado del Señor para ser fieles miembros de nuestras comunidades parroquiales. Por cada uno de nosotros que celebramos la misa dominical, y sabiendo que todavía hay que no lo hacen.

Su regalo del llamado anual Diocesano (ADA por sus siglas en inglés) nos permite en nuestro ministerio difundir la Evangelización, en particular en los ámbitos de los Jóvenes, y Jóvenes Adultos, la Catequesis y la Formación en la Fe, el Apostolado Hispano, Ministerio de Justicia Social, y el Instituto de Liderazgo Ministerial, la formación y capacitación de seminaristas y los candidatos Diaconado, que son nuestros futuros sacerdotes y diáconos, en la formación permanente y de los ya ordenados. Sólo su cooperación, combinada con la cooperación de los demás a través de nuestra Diócesis, puede hacer que todo esto sea posible. ¡Confío en usted!

Para terminar, sepa que usted, su familia y sus seres queridos permanecen en mis oraciones diarias.

Con mis mejores deseos y bendiciones.

 

Sinceramente,
BishopWeb2
Patrick J. McGrath
Obispo de San José


ADA2016-BishopMcGrath

Chủ đề của chương trình Giáo Phận Quyên Góp Hằng Năm năm 2017 là: “Loan Báo Tình Yêu Thiên Chúa, Đồng Hành trong Đức Kitô.” Là những người quản lý ân huệ Thiên Chúa thương ban, chúng ta cùng đồng thanh trong lời tuyên xưng “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Gioan 4:8). Thật vậy, Tình Yêu chính là lý do Chúa Giêsu đã đến sống giữa chúng ta. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta tiếp tục bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa, cách rõ ràng nhất khi chúng ta tham gia vào các công việc của Giáo Hội trong việc chăm sóc cho nhau.

Mỗi năm, tôi viết thư kêu gọi sự ủng hộ của quý vị cho chương trình Quyên Góp Hằng Năm ADA của giáo phận. Vận động đại gia đình giáo phận chúng ta trong một sứ mệnh chung, tôi mời gọi quý ông bà anh chị em, các gia đình và cá nhân, tiếp tục chia sẻ quảng đại những món quà vật chất mà quý vị đã nhận được từ Thiên Chúa nhân lành. Sự quảng đại của quý vị giúp cho tôi, qua sự hợp tác với các linh mục, tu sĩ và thừa tác viên trong Giáo phận, mở rộng và làm sâu sắc thêm các mục vụ của chúng ta. Nỗ lực Tân Phúc Âm Hóa thúc đẩy chúng ta mời gọi, chào đón và làm tăng niềm vui cho những ai đáp ứng lời mời gọi của Chúa, trở nên thành viên trung thành tại những cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Đối với mỗi một người trong chúng ta đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, thì vẫn còn có nhiều người không đến tham dự.

Món quà ADA của quý vị giúp chúng ta thực hiện việc loan báo Tin Mừng và thực thi bác ái, đặc biệt là trong các lãnh vực mục vụ Giới Trẻ và Thanh Thiếu Niên, Giáo Lý và Đào Luyện Đức Tin, Mục Vụ Dân Nói Tiếng Tây Ban Nha, Mục Vụ Công Bình Xã Hội, Viện Lãnh Đạo Mục Vụ Giáo Dân, đào tạo và huấn luyện Chủng Sinh và Ứng Viên Phó Tế, là những Linh Mục và Phó Tế tương lai, và công việc Tiếp Tục Đào Luyện của hàng giáo sĩ, tức là những vị đã thụ phong. Chỉ có món quà của quý vị, kết hợp với món quà của những người khác trong toàn giáo phận, mới có thể giúp chúng ta thực hiện được tất cả các việc trên. Tôi trông cậy vào quý vị!

Sau cùng, xin hãy biết rằng tôi luôn nhớ đến quý ông bà anh chị em, quý gia đình và gia quyến thân yêu trong kinh nguyện hằng ngày của tôi.

Tôi gởi đến quý ông bà anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất, với lòng ưu ái chân thành.

Trân trọng,
BishopWeb2
Patrick J. McGrath
Giám Mục Giáo Phận San Jose